دریای بیکران

حالم را پرسیدند گفتم رو به راهم ......نمیدانند رو به راهیم که تو رفته ای

آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
آبان 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست