دریای بیکران

حالم را پرسیدند گفتم رو به راهم ......نمیدانند رو به راهیم که تو رفته ای

آبان 93
3 پست
مهر 93
5 پست
بهمن 92
6 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
16 پست
خرداد 92
24 پست
آبان 91
8 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
68 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
بهمن 89
3 پست
مهر 89
7 پست
شهریور 89
15 پست
مرداد 89
12 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
3 پست
چشم
1 پست
بانو
1 پست
میکده
1 پست
آرامش
1 پست
خدا
3 پست
خدا_هست
1 پست
پنجره
1 پست
دریا
1 پست
بخند
1 پست
قطار
1 پست
تقصیر
1 پست
قرار
1 پست
دخترم
1 پست
نگران
1 پست
نگار
1 پست
دلهره
1 پست
زنگوله
1 پست
فقط_خدا
1 پست
غزل
1 پست
قیل_و_قال
1 پست
دل
1 پست
تا_ابد
1 پست
دریاب
1 پست
مردم
1 پست
سمفونی
1 پست
صدای_تو
1 پست
پرواز
1 پست
دوست
1 پست
بخندیم
1 پست
مترسک
1 پست
التهاب
1 پست
عشق
1 پست
هدفمندی
1 پست
مادر
1 پست