همراه اولم

جدال ها تمامی ندارند،

همراه اولم ! 

گاهی تو از من

کل شبکه ات مشغول می شود ! ؛

گاهی من از تو

کلا به دسترس نمیرسم !

که بنای اشتراکمان از اول

همین پایین آمدن ها بوده ؛

همان بالا رفتن ها .

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
بابایی

دوره ای شده که حاضرم جای “پت” باشم‘ اما یه دوست واقعی مثل “مت” داشته باشم!