پدر

پیشاپیش روزتون مبارک باباهای خوب دنیا....

/ 1 نظر / 6 بازدید
مائده

ای پدرکاش بودیی ی ی ی ی ی ی ی ............. تابادستان خسته ات تکیه گاهم می شدیییییییی.......... روزت مبارک..... هرچندسالیان درازی است درکنارم نیستی ودست تقدیرسایه توراازمن گرفته است..... اما. روحت شاد...یادت گرامی