---------

کارگر امروزی کار می کند،

هر روز در زندگی خود کار معینی انجام میدهد،

این سرنوشت کمتر از پوچ نیست اما غم آور هم نیست،

مگر در مواقع نادری که از آن آگاه میشود ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید