دست مرا بگیر

دسـت مـرا بگیــر،

کــه بــاغ نگــاه تــو

چــندان شکــوفــه ریــخت کــه هــوش از ســرم ربــود!

مــن جـاودانــم،

کــه پــرستـوی بــوســه ات

بــر روی مــن دری ز بهــشت خـدا گشــود!

امـا چـه مـی کـنی

دلی را،

کـه در بهـشت خـدا هـم

غـریـب بــود؟!


فریدون مشیری

/ 0 نظر / 6 بازدید