دوباره عاشقت می شوم

نه اولش پیداست

و نه آخرش...

با این همه باید تا آخرش بروم .

بگذار بنشینم و نفس تازه کنم .

نتـــــرس !

تصمیم من عوض نمی شود.

به سنگی بدل نمی شوم که کنار راه افتاده باشم .

نتــــــرس !

این بار هم که تاول پاهایم خشک شود .....

دوباره عاشقت می شوم....

دوباره راه می افتم ....

دوباره گم می شوم....

هر طور شده این راه را تا آخر می روم !

/ 0 نظر / 6 بازدید